รายชื่อคณาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชารายชื่อคณาจารย์ประจำคณะ
ภาควิชาจิตรกรรมอ.ทรงไชย บัวชุม
ผศ.นาวิน เบียดกลาง (หัวหน้าภาควิชา)
ผศ.ไพโรจน์ วังบอน
ศ.วิโชค มุกดามณี
อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
ศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก
อ.วิชญ มุกดามณี
ผศ.พิชิต ตั้งเจริญ
อ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี
อ.พรรษา พุทธรักษา
อ.ฑีฆวุธ บุญวิจิตร
ภาควิชาภาพพิมพ์รศ.กัญญา เจริญศุภกุล
ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง
ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์
รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชา)
รศ.พัศยศ พุทธเจริญ
รศ.พิษณุ ศุภนิมิตร
ผศ.สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล
อ.ปาริชาติ ศุภพันธ์
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์รศ.กฤษณา หงส์อุเทน
ผศ.ดร.นรินทร์ รัตนจันทร์
อ.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์
อ.มาณพ อิศรเดช
อ.สมวงศ์ ทัพพรัตน์
อ.สุธา ลีนะวัต
อ.หฤทยา ขุนน้อย
ผศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ (หัวหน้าภาควิชา)
อ.โอชนา พูลทองดีวัฒนา
ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์
ภาควิชารายชื่อคณาจารย์ประจำคณะ
ภาควิชาประติมากรรมอ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
อ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล (หัวหน้าภาควิชา)
อ.ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง
อ.อดิเรก โลหะกุล
อ.ลูกปลิว จันทรพุดซา
อ.พิเชฐ เขียวประเสริฐ
ภาควิชาศิลปไทยอ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
รศ.ปริญญา ตันติสุข
ศ.ปรีชา เถาทอง
อ.สาครินทร์ เครืออ่อน
ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์
รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ์
ผศ.วิรัญญา ดวงรัตน์ (หัวหน้าภาควิชา)
อ.ชูศักดิ์ ศรีขวัญ
อ.ประเสริฐ ยอดแก้ว
ส่วนกลางอ.คงศักดิ์ กุลกลางดอน
อ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย
อ.นพไชย อังควัฒนะพงษ์
อ.ปราการ จันทรวิชิต
อ.วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
อ.ดร. เตยงาม คุปตะบุตร
อ.สืบสกุล ศรัณพฤฒิ
อ.ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์