ประวัติโดยย่อ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกำเนิดและประวัติความเป็นมาสรุปโดยย่อดังนี้

 

2476
 • ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการในกรมศิลปากร จัดตั้งกองประณีตศิลปกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2476 จุดเริ่มต้นโรงเรียนประณีต ศิลปกรรม
2477
 • กองประณีตศิลปกรรมแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 แผนกคือ แผนกช่างและแผนกโรงเรียน คือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม มีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อำนวยการ จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกหัดอบรมวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม ให้แก่ข้าราชการและยุวชนไทย โดยมิได้เก็บค่าเล่าเรียน
2480
 • โรงเรียนประณีตศิลปกรรมได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง
2481
 • นักเรียนจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรมจบการศึกษาเป็นรุ่นแรก เป็นนักเรียน รุ่นแรกที่เป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในการสร้างอนุสาวรีย์สำคัญในเมืองไทย

 

2486

 • จัดการแสดงศิลปกรรมของนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ ประจักษ์ถึงคุณค่าของศิลปกรรม
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2486 ยกฐานะโรงเรียนศิลปากรแผนกช่างขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฯพณฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมคณะวิชาแรกของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

    


2488
 • มหาวิทยาลัยศิลปากรผลิตอนุปริญญาศิลปบัณฑิตรุ่นแรก จำนวน 8 คน   
2497
 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ผลิตบัณฑิตสาขาประติมากรรมเป็นคนแรกจำนวน 1 คน
   
2505
 • ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี คณบดีคนแรกของคณะจิตรกรรมฯ ถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 14 พฤษภาคม 2505
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม
2507
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นครั้งแรก พร้อมกันนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรมเป็นพระองค์แรก  พระ บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้ง ที่ ๑๓ เป็นครั้งแรก เป็นที่ปลาบปลื้มแก่อาจารย์ศิลป์มาก
   
2509
 • คณะจิตรกรรมและประติมากรรมได้ขออนุมัติจากสภาการศึกษาแห่งชาติ จัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ขึ้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกทำปริญญาทางสาขาวิชาภาพพิมพ์ได้เช่นเดียวกับภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม การจัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์มีผลต่อชื่อของคณะฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์”
2511
 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้ผลิตศิลปบัณฑิตทางภาพพิมพ์ ขึ้นเป็นรุ่นแรก จำนวน 4 คน
2514
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ รักษาการในตำแหน่งคณบดี ถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาล ศิริราช วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2514
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยจัดให้มีการศึกษาภาคพื้นฐานขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทั่วไปในวิชาศิลปศาสตร์ อันจะทำให้เป็นบัณฑิตผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักวินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นทางนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม และเพื่อให้ระบบการสอนแบบหน่วยกิตที่ได้มาตรฐานสากลคณะจิตรกรรมฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2517
2517
 • เปิดหลักสูตรใหม่เพื่อให้เข้าสู่ระบบการศึกษา แบบมหาวิทยาลัยสากล ศึกษาโดยใช้ระบบหน่วยกิตและมีการศึกษาวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไปทุกคณะวิชา
 • คณะจิตรกรรมฯ ได้รับอนุมัติจากสภาการศึกษาแห่งชาติให้เปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นปีแรก 3 สาขา คือ สาขาจิตรกรรม สาขาประติมากรรม และสาขาภาพพิมพ์ มีนักศึกษาจำนวน 4 คน
 • คณะจิตรกรรมฯ เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2517
2518
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ลาออกจากตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2517 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา คชเสนี รับตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
2519
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนที่ 2
 • คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรการศึกษาภาควิชาศิลปไทย เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ในลักษณะไทยประเพณีและลักษณะไทยสร้างสรรค์ มีนักศึกษาจบการศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2521 จำนวน 2 คน
2520
 • คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 1 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ณ อาคารภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ
2523
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรมฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนที่ 3
2527
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรมฯ
 • อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนที่ 4
2529
 • คณะจิตรกรรมฯ ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างจำนวนหน่วยกิต นักศึกษาในระดับปริญญา เลือกศึกษาสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโทอย่างละหนึ่งสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปใหม่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา มีวิชาสังคมศาสตร์ วิชามนุษย์ศาสตร์ วิชาภาษาศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
2530
 • คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรการศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ เพื่อรวบรวมรายวิชาทฤษฎีศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน และเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาการและการวิจารณ์ศิลปะ
2531
 • อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรมฯ
 • รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ คนที่ 5
 • คณะจิตรกรรมฯ จัดตั้งหอศิลป์ของคณะจิตรกรรมฯ ขึ้น และเปิดการแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531 โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนการแสดงผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีผลงานได้มาตรฐาน
 • คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย
2534
 • รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
 • รองศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นการชั่วคราว
 • อาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ คนที่ 6
2535
 • คณะจิตรกรรมฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีนิทรรศการศิลปกรรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานและทรงเขียนภาพพระราชทาน ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535
2536
 • คณะจิตรกรรมฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และในโอกาสนี้คณะจิตรกรรมฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 10 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษจำนวน 50 ท่าน ได้ร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ 50 ปี คณะจิตรกรรมฯ สร้างอุทิศแก่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้เป็นบิดาของศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย ชื่อผลงานคือ 50 ปี : 50 จินตภาพ ติดตั้งถาวรที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
2538
 • อาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
 • อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนที่ 7
2539
 • คณะจิตรกรรมฯ จัดพิมพ์หนังสือ “ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – 8” และ “ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9” เนื่องในปีมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
2542
 • อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนที่ 8
 • คณะจิตรกรรมฯ จัดโครงการ “ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า
 • คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 100 ปี ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบแก่วิทยาลัยพยาบาล 34 แห่ง
2543
 • การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 17 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชื่อ “กำแพงแห่งศรัทธา” เป็นผลงานชิ้นใหญ่ติดตั้งถาวรที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัดมหาชน รายได้จากการจำหน่ายผลงานชุดกำแพงศรัทธา นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
2544
 • พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2544
 • พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระสหาย จัดแสดงผลงานศิลปกรรม “11 Calamity” ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะจิตรกรรมฯ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการแยกสอบวิชาเฉพาะ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
2545
 • การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 19 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานชื่อ “ศิลปกรรมดินเผา 60 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ติดตั้งผลงานที่ด้านหน้าตึกคณะจิตรกรรม 1 เนื่องในโอกาสที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอายุครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2546
2546
 • คณะจิตรกรรมฯ มีอายุครบ 60 ปี จัดนิทรรศการโครงการมหกรรมศิลปกรรม นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ป.ตรี – ป.โท) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี และในปีการศึกษา 2546 คณะฯ ได้ดำเนินการตัดโครงการเนื่องในโอกาสที่คณะจิตรกรรมฯ มีอายุครบ 60 ปี ทั้งหมด 6 โครงการคือ
  1. โครงการมหกรรมศิลปกรรมของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ป.ตรี – ป.โท) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 60 ปี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมระหว่างชาติ
  4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวาระครบ 60 ปี “ศิลปกรรมสุวรรณภูมิ”
  5. โครงการผลิตตำรา – วารสาร – บทความทางวิชาการศิลปะ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  6. โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20
    
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
 • ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ คนที่ 9
2547
 • ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
 • รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นการชั่วคราว
 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ คนที่ 10
2548
 • พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ในปีการศึกษา 2548
2549
 • คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ครั้งแรกในภาคการศึกษา 2/2549
2550
 • คณะจิตรกรรมฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย และเริ่มใช้ในภาคการศึกษา 1/2551
2551
 • พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย ในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย (ฉบับปรับปรุง 2550) ในแผน ก แบบ ก1
 • คณะจิตรกรรมฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 เป็นหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในภาคการศึกษา 1/2551
 • คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะจิตรกรรมฯ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาศิลปไทย เป็นหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
2552
 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
 • รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ คนที่ 11 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

 

รายนามคณบดีคณะจิตรกรรมปฎิมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร