ผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะผู้บริหารคณะจิตรกรรม 
    วาระ
รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข คณบดีคณะจิตรกรรมฯ (19 พ.ค. 2552 – 19 พ.ค. 2556)
อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร (19 พ.ค. 2552 – 19 พ.ค. 2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (19 พ.ค. 2552 – 19 พ.ค. 2556)
อาจารย์ทรงไชย บัวชุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (19 พ.ค. 2552 – 19 พ.ค. 2556)
อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ (................. – 19 พ.ค. 2556)
อาจารย์ ดร.สุธา ลีนะวัต รองคณบดีฝ่ายวิจัย (19 พ.ค. 2552 – 19 พ.ค. 2556)
อาจารย์สุรพล แสนคำ รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (19 พ.ค. 2552 – 19 พ.ค. 2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย  
อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์  
นางนภัสนันท์ อินทรโพธิ์ เลขานุการคณะจิตรกรรมฯ  


 

คณะกรรมการประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2552

รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข คณบดีคณะจิตรกรรมฯ ประธานกรรมการ
อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
อาจารย์ทรงไชย บัวชุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
อาจารย์นพไชย อังควัฒนะพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุธา ลีนะวัต รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ
อาจารย์สุรพล แสนคำ รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ กรรมการ
อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย กรรมการ
อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน ผู้แทนภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ
อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ผู้แทนภาควิชาประติมากรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ผู้แทนภาควิชาภาพพิมพ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ ผู้แทนภาควิชาศิลปไทย กรรมการ
อาจารย์ธานี กลิ่นขจร ผู้แทนภาควิชาทฤษฎีศิลป์ กรรมการ
นางนภัสนันท์ อินทรโพธิ์ เลขานุการคณะจิตรกรรมฯ เลขานุการ
นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการรายนามคณบดีคณะจิตรกรรมปฎิมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร