ปณิธานและวัตถุประสงค์

ปณิธาน 

สร้างศิลปะบัณฑิตผู้มีพุทธิปัญญา“

(ตามมติเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะจิตรกรรมฯ
ครั้งที่ 15/2552 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552)

   

ปรัชญา

“ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น”

(ตามมติเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะจิตรกรรมฯ
ครั้งที่ 15/2552 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552)

   

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ระดับสูง
  2. ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ สามารถวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
  3. สนับสนุนและส่งเสริมทั้งในด้านการสร้างสรรค์และวิชาการทางด้านทัศนศิลป์
  4. ดำรงศักยภาพความเป็นเลิศด้านศิลปะและศิลปวิทยาการในระดับชาติและนานาชาติ
  5. เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่จะบริหารวิชาการแก่ชุมชน สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(ตามมติเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะจิตรกรรมฯ
ครั้งที่ 15/2552 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552)