โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการบริหารงาน

การบริหารงานและการจัดระบบองค์กร

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้แบ่งส่วนราชการและการบริหารจัดการภายในองค์กรดังรายละเอียดตามแผนภูมิต่อไปนี้


แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนภูมิแสดงการบริหารงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

รายนามคณบดีคณะจิตรกรรมปฎิมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


แผนภูมิแสดงการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรม