รายชื่อลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานสายปฏิบัติงานทั่วไป

   ลูกจ้างประจำ

   ลูกจ้างชั่วคราว

1. นายอำนวย มณีอินทร์ ลูกมือช่างเทคนิค 1. นายสมชาย จันทร พนักงานขับรถยนต์
2. นายสำเริง เพ็ชร์สัจจะ ผู้ช่วยช่างปั้น 2. นายนพฤทธิ์ ฤกษ์บวร พนักงานขับรถยนต์
3. นายหนูแพง พิมพล ลูกมือช่าง 3. นายเธียรชัย จิระศิริโชติ นักการภารโรง
4. นายวิชาญ พิณทอง พ.บริการอัดสำเนา 4. นางวรรณวรา จันทร์แรม นักการภารโรง
5. นายสุรพล คำนับภา ลูกมือช่างเทคนิค 5. นางจินต์ภาณี เอี่ยมท่า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
6. นายสันทัด จันทร์แรม พ.ควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา 6. นางวรารัตน์ เทียนรุ่งโรจน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
............................................................................................................... ...............................................................................................................

   พนักงานสายปฏิบัติงานทั่วไป

   พนักงานราชการ

1. นายประเสริฐ อานนท์ นักบริหารงานทั่วไป 1. นายสุวิชชา ดุษฎีวนิช ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคทางด้านศิลปะ
2. นางฆนรส เตชะประทีป นักบริหารงานทั่วไป      
3. นายสุชาติ เจริญทิพย์ นายช่าง      
4. นายรัชภูมิ ทรงสำราญ นักบริหารงานทั่วไป      
5. น.ส.ฉัตรระพี แย้มเกษร นักวิเคราะห์นโยบายฯ      
6. น.ส.มลฤดี ประชุม นักบริหารงานทั่วไป      
7. น.ส.เกวลี แพ่งต่าย นักวิชาการศึกษา      
8. น.ส.อัจฉรา ยมะคุปต์ นักบริหารงานทั่วไป      
9. นายธนภัทร แก้ววิไล นักคอมพิวเตอร์      
10. นางเยาวพา แจะจันทร์ นักกิจการนักศึกษา