พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจ 

  • ผลิตบัณฑิตทางศิลปะและวิชาการศิลปะให้มีคุณภาพ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตระหนักในความรับผิดชอบต่อบุคคล ต่อส่วนรวม สนองความต้องการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติ
  • ค้นคว้าสร้างสรรค์และวิจัย พัฒนาสร้างองค์ความรู้ศิลปวิทยาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพชั้นสูง เป็นแหล่งทุนทรัพย์ทางปัญญา ทุนทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
  • นำศักยภาพด้านศิลปะและศิลปวิทยาการมาให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปลูกจิตสำนึกในคุณค่าศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนจากระดับรากหญ้าสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
  • ทำนุบำรุง สืบสาน วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม ให้คงความมีเอกลักษณ์ของชาติและเสริมสร้างคุณค่าสู่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  • มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

(ตามมติเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 15/2552 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552)

     

วิสัยทัศน์

“รวมกำลัง เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์องค์กรเข้มแข็ง
ให้ผลผลิตคุณภาพแก่สังคม”

(วิสัยทัศน์คณบดี ตามมติเห็นชอบในที่ประชุมอาจารย์ทั้งคณะของคณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 พฤษภาคม 2552)