ประกันคุณภาพ

จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐาน

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
มีการกำหนด ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ให้ครบทุกภารกิจ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

ผลการค้นพบ

 1. คณะฯ มีการตั้งปณิธานและวิสัยทัศน์ จากนโยบายที่คณบดีตั้งไว้ โดยมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรโดยเน้นการสร้างระบบในการดำเนิน งานให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังคงพบอุปสรรคในด้านการมีส่วนร่วมของการดำเนินงานตามแผน โดยที่บุคลากรที่เป็นศิลปินยังมีแนวคิดตามศาสตร์ของตนเอง ที่เน้นการปฏิบัติงานสร้างสรรค์มากกว่าการดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการ ที่ต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัย
 2. คณะฯ ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยเฉพาะการยึดกรอบ ก.พ.ร. เป็นเป้าหมายในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

จุดแข็ง

 • คณะฯ มีการตั้งปณิธาน ปรัชญา วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ ในการนำตนเองไปสู่ความเป็นเลิศ และมีคุณค่าเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นการตั้งเป้าหมายในอนาคตที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ และมีแนวคิดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้นำศิลป์และศาสตร์ทางด้านการสร้างสรรค์ (A Leading Creative University)และความยั่งยืน

จุดอ่อน

 • คณะฯ ตั้งเป้าหมายและการดำเนินงานในแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่อิงการวัดความสำเร็จด้วย กพร. และแสดงผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน ก.พ.ร. ทำให้ไม่สะท้อนภาพการทำงานของคณะฯ ได้ครบถ้วน โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
 • คณะฯ ประเมินผลการดำเนินงานภารกิจต่างๆ ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เป้าหมาย ที่ไม่แสดงเอกลักษณ์คณะฯ และไม่ได้ทำการวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับคณะฯ อย่างครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถแสดงแนวทางการพัฒนาคณะฯ ตามวิสัยทัศน์ได้

ข้อเสนอแนะ

 • คณะฯ ควรใช้แผนปฏิบัติงานหรือแผนการดำเนินการที่มีตัวบ่งชี้ภารกิจและโครงการของ คณะฯ ให้ครบทุกเรื่อง เพื่อตั้งเป้าหมายในแผนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และเพื่อได้แนวโน้มการบรรลุผลที่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงของคณะฯ ได้
 • คณะฯ ต้องมีการประเมินแผนการดำเนินงานให้ครบทุกเรื่องและทั่วถึงทุกระดับ และควรมีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินครบทั้งหมด โดยในกระบวนการประเมินควรให้บุคลากรในคณะฯ ทั้งหมด ประชาคมและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

   

จุดแข็ง

 • บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีประสบการณ์ในวิชาชีพสูงและมีความเข้มแข็งในด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
 • คณะฯ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ
 • คณะฯ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ แบบบูรณาการ ระหว่างคณะฯ กับองค์กรและชุมชนภายนอก
 • คณาจารย์มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นจำนวนมาก และมีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ที่เทียบเท่ากับงานวิจัย เช่น การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะในเวทีต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และมีการบูรณาการการแสดงนิทรรศการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ สอนอย่างชัดเจน
 • คณะฯ มีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางศิลปะสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

จุดอ่อน

 • คณะฯ ขาดกลไกที่ทำให้ระบบการดำเนินงานและการบริหารหลักสูตร สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบการจัดเก็บเอกสารและฐานข้อมูลที่ดีของผลงานต่างๆ ที่จะช่วยสื่อแสดงในการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการดำเนินงาน
 • สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเกณฑ์
 • ขาดกลไกในการช่วยพัฒนาอาจารย์ศิลปิน เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาอย่างเป็นระบบ เช่น การผลักดันให้นับผลงานสร้างสรรค์มีคุณค่าทียบเท่ากับผลงานวิจัยต่อผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือการไม่ใช้เกณฑ์วิจัยทางวิทยาศาสตร์กับคณะฯ เพราะไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนการสอนภายในคณะฯ
 • ขาดระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลบัณฑิตในเรื่องต่างๆ ในระดับคณะฯ เช่น การมีงานทำ ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
 • ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีสัดส่วนของบุคลากรที่มีตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนนัก ศึกษา

ข้อเสนอแนะ

 • คณะฯ ควรมีการจัดระบบข้อมูลและฐานข้อมูลผลงานในหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษา และวางแผนการกระจายและพัฒนาองค์ความรู้ในวงกว้าง เพื่อแสดงคุณภาพของการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร
 • ควรมีกลไกและกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนของคณาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาให้เป็นไป ตามเกณฑ์ หรืออาจจัดหาแหล่งทุนจากงบประมาณและรายได้เพื่อจัดจ้างอาจารย์ อาจารย์ผู้ช่วยสอนที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทเพื่อแบ่งเบาภาระของคณาจารย์ที่มี ภาระงานสูง หรือมีการใช้ทรัพยากรสายวิชาการร่วมกัน
 • คณะฯ ควรสร้าง road map ของการพัฒนาคณาจารย์ให้ชัดเจน เช่น จัดหาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ และพยายามผลักดันให้เกิดการยอมรับผลงานสร้างสรรค์ในระดับมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นผลงานเทียบเท่าการวิจัย เพื่อใช้เป็นฐานในการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ
 • ควรมีการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำระบบบัณฑิตมีงานทำ ข้อมูลความพึงพอใจ ภายในระดับคณะฯ เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนา
 • ควรมีระบบพัฒนาคณาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการภายในคณะฯ ให้มากขึ้น เพื่อให้สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
มีการจัดการบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

สิ่งที่ค้นพบ

 1. มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครบถ้วน ซึ่งได้สรุปผลไว้อย่างครบถ้วน โดยพบว่านักศึกษาต้องการบริการห้องสมุดมากที่สุด ต้องการห้องปฏิบัติการที่ดี ต้องการหน่วยบริการคำปรึกษาทั่วไปมากกว่าการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ชอบให้มีกิจกรรมนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ ต้องการข้อมูลข่าวสารจากรุ่นพี่และเพื่อน ชอบกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมากกว่ากิจกรรมกีฬา และพบว่านักศึกษาไม่ค่อยชอบการประเมินโครงการกิจกรรมต่างๆ
 2. มีการประเมินและสำรวจครุภัณฑ์/อาคารสถานที่ อย่างเป็นทางการ
 3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่นักศึกษาสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกคณะฯ
 4. นักศึกษาใช้ PDCA ในการดำเนินงานกิจกรรมและมีการประเมินโครงการและสรุปผลมาปรับใช้ แต่ระบบประเมินยังไม่ครบถ้วนทุกโครงการ พบผลของการนำผลประเมินไปพัฒนาในที่ประชุมกรรมการกิจกรรมนักศึกษาบางส่วน
 5. ไม่พบโครงการพัฒนาศิษย์เก่าที่ชัดเจน มีแต่โครงการกิจกรรมนักศึกษาที่ศิษย์เก่ามาร่วม จึงไม่พบผลประเมินโครงการครบทั้ง 5 เรื่อง
 6. มีคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ระบุการพัฒนานักศึกษาและแนวทางดำเนินการ และพบกลยุทธ์ของคณะฯ ในการดำเนินงานด้านน

จุดแข็ง

 • มีกระบวนและแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ การใช้ PDCA และคณะฯ ให้ความสำคัญกับการประเมินโครงการต่างๆ

จุดอ่อน

 • ไม่พบโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าอย่างเป็นทางการ พบแต่โครงการกิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้าร่วมรับน้องหรือร่วมงานกับนักศึกษา ปัจจุบันทั่วๆ ไป ทำให้ไม่มีการประเมินผลกิจกรรมของศิษย์เก่า ผลการประเมินจึงไม่ครบทั้ง 5 ด้าน

ข้อเสนอแนะ

 • ควรมีการดำเนินงานในกิจกรรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่างนักศึกษา ปัจจุบันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ และการประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ในด้านต่างๆ
 • ควรมีการประเมินผลของโครงการให้ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
สิ่งที่ค้นพบ

 1. ในภาพรวมพบว่ามีการดำเนินการด้านการทำงานสร้างสรรค์เป็นหลัก ส่วนระบบและกลไกด้านการวิจัยของคณะฯ ยังไม่ชัดเจน ทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่องานวิจัย สนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
 2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน อาจารย์ประจำมีการตั้งเป้าหมายต่ำกว่าผลการดำเนินงานในปีก่อน
 3. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มีการตั้งเป้าหมายต่ำกว่าผลการดำเนินงานในปีก่อน
 4. ไม่มีผลการดำเนินงานร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ

จุดแข็ง

 • อาจารย์และนักศึกษาในคณะฯ มีการสร้างผลงานสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติมากและต่อ เนื่อง และผลงานสามารถสร้างเป็นรายได้ให้คณะฯ ได้
 • คณะฯ มีแหล่งสนับสนุนทั้งเงินทุน และทรัพยากรต่างๆ ในการสร้างผลงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพมาก

จุดอ่อน

 • คณะฯ ยังไม่มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้าง สรรค์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสาร แหล่งทุน แหล่งเผยแพร่ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย

ข้อเสนอแนะ

 • คณะฯ ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิจัยและสร้างสรรค์ โดยครอบคลุมข้อมูลข่าวสาร แหล่งทุน แหล่งเผยแพร่ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดการความรู้ในอนาคต

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

จุดแข็ง

 • มีอาจารย์ประจำที่มีความรู้ความสามารถและมีความความเชี่ยวชาญในด้านศิลปกรรม และทัศนศิลป์ระดับชาติ ที่ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการวิชาการและวิชาชีพเป็นจำนวนมาก

จุดอ่อน

 • การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการสรุปผลการประเมินยังไม่เป็นระบบ และครบทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

 • รายงานการประเมินควรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งอย่างน้อยควรมีบทนำที่สรุปวัตถุประสงค์ของการประเมิน วัน เวลา สถานที่ของโครงการ รวมถึงควรทบทวนการคำนวณร้อยละของระดับความพึงพอใจให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งที่ค้นพบ

 1. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งคณบดีรายงานในที่ประชุม และจากการสัมภาษณ์ในภาพรวมพบว่ามีการดำเนินการในลักษณะต่างๆ แต่ไม่ปรากฏใน SAR นอกจากนี้การอ้างอิงหลักฐานในการรายงานผลการดำเนินงานกับเกณฑ์ไม่ตรงกัน

จุดแข็ง

 • มีการสร้างสรรค์ผลงานที่พัฒนาเป็นองค์ความรู้และมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมระดับ ชาติ และเป็นฐานหรือแหล่งข้อมูลที่สำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่มีชื่อเสียงและ ได้รับการยอมรับในระดับสากล

จุดอ่อน

 • ขาดการรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ

 • ควรมีการจัดการความรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการสร้างผลงานสร้างสรรค์และหรือผลงานวิจัยที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งหรือศูนย์กลางการค้นคว้าเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

สิ่งที่ค้นพบ

 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะอย่างสม่ำเสมอ และในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ในการประชุมมีการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจ/นโยบายอย่างครอบคลุม และมีการดำเนินงานตามระบบของมหาวิทยาลัย
 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ มีการดำเนินกิจกรรม แต่ยังไม่มีระบบและกลไกในการจัดการความรู้ และแผนการจัดการความรู้ยังขาดการทบทวนวิเคราะห์องค์ความรู้ในคณะฯ
 3. มีการจัดวางแผนอัตรากำลัง/ระบบการบริหารและสวัสดิการเป็นไปตามระเบียบราชการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
 4. ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย ใช้ระบบของมหาวิทยาลัย
 5. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา หน่วยงาน มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่
 6. คณะฯ ใช้การบริหารความเสี่ยงจากผลการตรวจของสำนักงานตรวจสอบภายใน และมีการนำผลไปพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะฯ
 7. เอกสารหลักฐานระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับ องค์กรสู่ระดับบุคคลที่นำมาให้ตรวจสอบไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมิน

จุดแข็ง

 • อาจารย์ในคณะฯ ได้รับรางวัลจากผลงานสร้างสรรค์ และได้รับการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก

จุดอ่อน

 • ขาดการบันทึกหรือการวางหลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมในการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อ การบริหารจัดการ ทำให้คณะฯ ไม่สามารถแสดงผลการดำเนินงานในด้านนี้ได้ชัดเจน
 • ขาดระบบและกลไกในการจัดการความรู้ โดยเฉพาะขาดแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน
 • ขาดระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 • ขาดระบบฐานข้อมูลคณะฯ ที่ครอบคลุมขอบเขตของการบริหารและงานวิจัย
 • การรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะวิชา ส่วนใหญ่เป็นด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านอื่นๆ ไม่ชัดเจน
 • ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยได้รับการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ
 • คณะฯ ใช้การบริหารความเสี่ยงจากผลการตรวจของสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทำให้คณะฯ ไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์
 • คณะฯ ไม่ได้จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อใช้ถ่ายทอดเป้าหมายและการดำเนินงานสู่บุคลากรอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

 • ควรมีการบันทึกหรือวางหลักเกณฑ์ในส่วนการบริหารที่มีธรรมาภิบาลให้ชัดเจน
 • ควรจัดให้มีระบบและกลไกในการจัดการความรู้ รวมทั้งการจัดทำแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน
 • ควรมีระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์อาวุโสสู่อาจารย์รุ่นใหม่เพื่อสร้างบุคลากรทดแทน
 • ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมขอบเขตของการบริหารและงานวิจัย
 • ควรเปิดช่องทางให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกในด้านอื่นๆ ให้กว้างขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะวิชา
 • คณะฯ อาจไม่สามารถพัฒนารางวัลงานวิจัยตามรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่คณะฯ อาจสร้างเกณฑ์เทียบผลงานสร้างสรรค์ให้สามารถเป็นรางวัลวิจัยได้ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลโดยเฉพาะ
 • คณะฯ ควรจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map) ของคณะฯ และถ่ายทอดเป้าหมายและการดำเนินงานสู่บุคลากรทั่วถึงทุกคน

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

สิ่งที่ค้นพบ

 1. ใช้แผนการเงินและงบประมาณตามระบบการเงินงบประมาณราชการที่ดำเนินการเป็นปกติ
 2. การจัดการทรัพยากรใช้ระบบการสำรวจและวิเคราะห์ตามภารกิจที่เคยดำเนินการในระบบราชการ

จุดแข็ง

จุดอ่อน

 • ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
 • ไม่มีแผนการจัดการทรัพยากรต่างๆ อย่างเป็นระบบกับหน่วยงานภายนอก

ข้อเสนอแนะ

 • ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ และตั้งเป้าหมายในการจัดสรรเงินต่างๆ รวมทั้งการหารายได้ในปีต่อไป ไม่ต่ำกว่าผลการดำเนินงานในปีปัจจุบัน และควรจัดระบบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับการดำเนินงาน
 • ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการใช้ทรัพยากรของคณะฯ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณา

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สิ่งที่ค้นพบ

 1. หลักฐานในการอ้างอิงกับเกณฑ์ต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน เช่น หลักฐานด้านแผนต่างๆ หรือการอ้างอิง ผลการประเมินที่นำไปใช้ แสดงถึงระบบของฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพไม่เอื้อต่อการประเมิน
 2. การประเมินคุณภาพมีเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่บุคลากรในองค์กรเห็นว่าเป็นภาระต่อการทำงานในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะส่งผลต่อคุณภาพในการสอนและการทำงานสร้างสรรค์อื่นๆ
 3. มีการดำเนินงานในการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ทำตามระบบของมหาวิทยาลัยและ สกอ. ทำให้ขาดตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ จึงไม่สะท้อนภาพของภารกิจที่มีคุณภาพหลายๆ ด้านได้ชัดเจน
 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมีการทำแผนผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว

จุดแข็ง

จุดอ่อน

 • ขาดตัวบ่งชี้เฉพาะของคณะฯ ที่แสดงเอกลักษณ์การดำเนินงานที่สำคัญ ทำให้ไม่สะท้อนภาพการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะฯ มีโอกาสสร้างเกณฑ์เชิงรุกได้มากกว่าเกณฑ์ปกติของ สกอ. รวมทั้งด้านการบริการวิชาการ และการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณ์ของศาสตร์และของคณะฯ

ข้อเสนอแนะ

 • ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ที่แสดงเอกลักษณ์ของคณะฯ ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เห็นคุณภาพของการทำงานคณะฯ ซึ่งมีความเป็นเลิศในหลายๆ ด้าน และเป็นแบบอย่างที่ดีภายใต้วัฒนธรรมการทำงานของตนเอง จะส่งผลให้เห็นคุณภาพของคณะฯ ในอีกมุมมองหนึ่ง องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3D

สิ่งที่ค้นพบ

 1. มีการบริหารจัดการนโยบาย 3D ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยพบกิจกรรมเลือกตั้งในการส่งเสริมประชาธิปไตย และพบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในการนำนักศึกษาใหม่ไปปฏิบัติกิจกรรมตามรอยวิถี พุทธ
 2. มีการทำโครงการกิจกรรมศิลปะเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด แต่จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 20%

จุดแข็ง

จุดอ่อน

 • การแสดงหลักฐานในการบริหารจัดการทางด้านนี้ไม่ชัดเจน ค่อนข้างคลุมเครือ ปนอยู่ในงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทำให้จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการน้อยกว่า 20%

ข้อเสนอแนะ

 • ควรมีการจัดทำแผนและโครงการเพื่อการพัฒนานโยบาย 3D อย่างชัดเจนและให้กิจกรรมทั้ง 3 ด้านส่งผลที่เป็นรูปธรรมต่อนักศึกษาในคณะเป็นหลัก โดยควรเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านนี้ที่แยกจากกิจกรรมอื่นๆ และควรให้นักศึกษาทั้งหมดเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย/ คณะจิตรกรรมประมากรรมและภาพพิมพ์ในภาพรวม

จุดแข็ง

 • คณาจารย์มีความเข้มแข็งอย่างมาก ทั้งความรู้และมีผลงานในระดับชาติและนานาชาติที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ อย่างต่อเนื่อง
 • คุณภาพบัณฑิตและนักศึกษายังคงเป็นอันดับแรกของมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะ เห็นได้จากรางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับมากในระดับชาติและนานาชาติ
 • ยังคงเป็นคณะทางด้านศิลปกรรมและทัศนศิลป์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ

จุดอ่อน

 • ขาดการวางแผนเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ขาด road map ในการดำเนินการด้านการบริหาร เห็นได้จากปัญหาของโครงสร้างของงานภายในยังมีปัญหาในการสนับสนุนซึ่งกันและ กัน ทำให้ขาดเอกภาพในการจัดระบบการบริหาร
 • การวางแผนการประชุมและการสื่อสารภายในองค์กรไม่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง
 • ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับระบบสานต่อองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
 • ยังขาดระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพ และขาดการวิเคราะห์ข้อมูลให้อิงกับเกณฑ์มาตรฐาน และวิสัยทัศน์ของคณะฯ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับคณะ

 • คณะฯ ควรวางแผนเชิงรุกอย่างเป็นระบบ สร้าง road map ในการดำเนินการด้านการบริหาร เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และปฏิบัติงานให้ได้ตามวิสัยทัศน์ได้อย่างสอดคล้องกัน และเพื่อให้มีเอกภาพในการจัดระบบการบริหารควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมให้มาก ยิ่งขึ้น
 • ควรมีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ
 • ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจัดระบบการสืบสานต่อองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่น อาวุโสสู่รุ่นใหม่ให้ได้
 • ควรมีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล และภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. มหาวิทยาลัย หรือเกณฑ์ในศาสตร์ของคณะฯ และควรมีการสร้างมาตรฐานและเกณฑ์ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์คณะฯ

ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย

 1. มหาวิทยาลัย ควรช่วยคณะฯ ในการวางแผนด้านบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต โดยต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคลากรที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน ที่ไม่อาจทดแทนจากการสร้างคนรุ่นใหม่ได้โดยฉับพลัน และด้วยลักษณะวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความโดดเด่นทางศาสตร์ที่เป็นศิลป์ ควรมีความยืดหยุ่นในการใช้เกณฑ์การบริหารบุคลากรในด้านการจัดการการเรียน การสอน และภารกิจในด้านต่างๆ ที่แตกต่างจากศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัย และ สกอ. จะต้องมีความชัดเจนต่อบทบาทการดำเนินงานของคณะฯ ทางด้านศิลปะ โดยควรช่วยพัฒนา Road map เพื่อสร้างระบบที่เหมาะสมกับธรรมชาติของศาสตร์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ความสอดคล้องวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกับ บทบาทของคณะฯ ทางด้านศิลป์ที่เป็นฐานต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นแหล่งศิลปะที่สำคัญของชาติ

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและมุมมองด้านการบริหารจัดการ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ พบว่ามาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.32 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.13ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 1.50 ผลการประเมินยังไม่ได้คุณภาพ และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 1.00 ผลการประเมินยังไม่ได้คุณภาพ

ส่วนผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ พบว่าด้านกระบวนการภายใน ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 2.18, 2.09และ 2.06ตามลำดับ ส่วนด้านที่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คือ ด้านการเงิน ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00

จุดเด่นใน 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การเรียนการสอน การวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) วิธีปฏิบัติและผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น

 1. คณะวิชามีความโดดเด่นในการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ และการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เป็นที่ยอมรับเป็นลำดับแรกของประเทศและใน ระดับนานาชาติ
 2. คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรถือเป็นจุดกำเนิดการเรียนการสอนด้านสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ของประเทศ เป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชานี้ที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมไทยที่ ประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมไทยและสากลได้ทุกสมัย ประสบความสำเร็จในด้านพันธกิจที่ตั้งไว้สืบทอดต่อกันมายาวนาน
 3. การให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นผลให้ความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตมีการผสมผสานกับศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็น อย่างดีและเป็นหลักที่เข้มแข็งในการปลูกฝั่งความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ กับชุมชนในหลากหลายรูปแบบ นำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา ในหัวข้อแนวทางนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา (โดย พิจารณาจากบทที่ 3 ของรายงานการประเมินตนเอง คือ ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา ในหัวข้อ แนวทางนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบว่าแนวทางดังกล่าวนั้น ตรงกับความเห็นของผู้ประเมินหากผู้ประเมินไม่พบหัวข้อดังกล่าว ให้ผู้ประเมินขอข้อมูลจากคณะวิชา)

 1. ให้คณะฯ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคณะฯ ในด้านต่าง ๆ ที่คณะฯ นำเสนอในแผนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. ควรจัดทำแผนการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และการประกอบอาชีพของบัณฑิตในลักษณะต่างๆ ที่นำมาเทียบเป็นคุณภาพของบัณฑิตในการทำงาน และเพื่อคณะฯ จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทัน สมัย
 3. คณะฯ ควรเร่งพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของหลักสูตรซึ่งเน้นบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการที่มีประสบการณ์และวัยวุฒิสูง ไปพร้อมๆ กับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ โดยมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ของอาจารย์ที่ มีประสบการณ์สูงให้มีความยืดหยุ่น
 4. มหาวิทยาลัยควรจะกำหนดบทบาทของคณะทางศิลปะให้ชัดเจน และวางแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับลักษณะของศาสตร์ โดยพัฒนาเกณฑ์ตามวัฒนธรรมของสาขาวิชาด้านนี้
 5. คณะฯ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ โดยใช้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้