โครงการ

ปี 2015

Entrance

http://www.psg.su.ac.th/

ปี 2013

การศึกษาบทบาทของศิลปะสื่อผสมและศิลปะสื่อใหม่ในบริบทของสังคมร่วมสมัยของไทย

ชื่อโครงการ 
การศึกษาบทบาทของศิลปะสื่อผสมและศิลปะสื่อใหม่ในบริบทของสังคมร่วมสมัยของไทย

 

1. หลักการและเหตุผล

ศิลปะสื่อผสม (Mixed-Media Art) และศิลปะสื่อใหม่ (New Media Art) ของวงการทัศนศิลป์ในบ้านเรามีพัฒนาการที่สอดรับไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในสังคม  มีบทบาทและทำหน้าที่ที่คล้ายคลึงกับศิลปะสื่อธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น จิตรกรรมและประติมากรรม เป็นต้น  แต่ในช่วง 10ปีที่ผ่านมา ศิลปะสื่อผสม
และศิลปะสื่อใหม่เริ่มแสดงให้เห็นถึงบทบาทใหม่ที่ค่อยๆก่อร่างขึ้น และมีลักษณะที่ปลีกแยกออกจากศิลปะสื่อธรรมเนียมปฏิบัติ

 

อ่านต่อ...

โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยบนพื้นฐานวัฒนธรรมสี่ภาค

รายงานผลการประเมิน
โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยบนพื้นฐานวัฒนธรรมสี่ภาค

ประเภท 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยพื้นที่อันประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ทว่าต่างอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีชีวิตชีวาและแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์
ความแตกต่าง ในที่นี้หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญในการสร้างและหล่อหลอมตัวตน
เอกลักษณ์ และนำพามนุษย์ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

โดยปัจจุบันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับศิลปวัฒนธรรม นับเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองเนื่องจากการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาค กำลังเกิดการ
ประยุกต์และปรับตัวระหว่างรูปแบบดั้งเดิม กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมสากล เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นแนวคิดและรูปแบบที่หลากหลาย

อ่านต่อ...