ปฏิทิน

 

รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
1
  • เปิดระบบ ON-LINE ให้บันทึกข้อมูลลงทะเบียน
17 พ.ค. 2555 8:30 น. 4 มิ.ย. 2555 23:59 น.
   - รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 1 30 พ.ค. 2555 8:30 น. 4 มิ.ย. 2555 23:59 น.
   - รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 2 21 พ.ค. 2555 8:30 น. 4 มิ.ย. 2555 23:59 น.
   - รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 3 21 พ.ค. 2555 8:30 น. 4 มิ.ย. 2555 23:59 น.
   - รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 4 21 พ.ค. 2555 8:30 น. 4 มิ.ย. 2555 23:59 น.
   - รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปีอื่นๆ 21 พ.ค. 2555 8:30 น. 4 มิ.ย. 2555 23:59 น.
 
  • เปิดระบบ ON-LINE ให้บันทึกข้อมูลลงเพิ่มถอน
5 มิ.ย. 2555 0:00 น. 18 มิ.ย. 2555 16:30 น.
   - ช่วงวันทำการเพิ่ม 5 มิ.ย. 2555 0:00 น. 18 มิ.ย. 2555 16:30 น.
   - ช่วงวันทำการถอน 5 มิ.ย. 2555 0:00 น. 18 มิ.ย. 2555 16:30 น.
   - ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม 5 มิ.ย. 2555 0:00 น. 18 มิ.ย. 2555 16:30 น.
   - ช่วงวันทำการถอน ( ติด W ) 19 มิ.ย. 2555 8:30 น. 27 ส.ค. 2555 16:30 น.
   - ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับคืนเต็ม 5 มิ.ย. 2555 0:00 น. 18 มิ.ย. 2555 16:30 น.
 
  • ลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
5 มิ.ย. 2555 0:00 น. 18 มิ.ย. 2555 16:30 น.
   - ช่วงปรับค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด 5 มิ.ย. 2555 0:00 น. 30 ธ.ค. 2555 16:30 น.
 
  • วันชำระเงินตามปกติ
21 พ.ค. 2555 8:30 น. 18 มิ.ย. 2555 16:30 น.
   - ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี 21 พ.ค. 2555 8:30 น. 18 มิ.ย. 2555 16:30 น.
   - ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 25 พ.ค. 2555 8:30 น. 29 พ.ค. 2555 16:30 น.
   - วันเปิดเรียน 5 มิ.ย. 2555 8:30 น. 6 ต.ค. 2555 16:30 น.
   - สอบปลายภาค 24 ก.ย. 2555 8:30 น. 6 ต.ค. 2555 16:30 น.
   - สอบกลางภาค 21 ก.ค. 2555 8:30 น. 4 ส.ค. 2555 16:30 น.
   - วันกำหนดส่งเกรดนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 24 ก.ย. 2555 8:30 น. 22 ต.ค. 2555 16:30 น.
   - วันกำหนดส่งเกรดนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 24 ก.ย. 2555 8:30 น. 22 ต.ค. 2555 16:30 น.
   - วันเปลี่ยนค่า I เป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ 19 มิ.ย. 2555 8:30 น. 19 มิ.ย. 2555 12:00 น.
   - รับการปฐมนิเทศจากคณะวิชาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 30 พ.ค. 2555 8:30 น. 30 พ.ค. 2555 12:00 น.
   - รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2555 8:30 น. 1 มิ.ย. 2555 16:30 น.
   - ชำระเงินที่ธนาคารหรือวังท่าพระ:ชั้น 3 สนง.อธิการหรือสนามจันทร์:งานคลังหรือเพชรบุรี:สำนักงานเพชรบุรี 21 พ.ค. 2555 8:30 น. 15 ธ.ค. 2555 15:00 น.
   - ลบข้อมูลลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ไม่ชำระเงินตามกำหนด 13 ก.ค. 2555 8:30 น. 13 ก.ค. 2555 16:30 น.
 
  • ช่วงวันที่เปิดรับสมัครทุน Online
23 พ.ค. 2555 0:00 น. 23 พ.ค. 2555 10:30 น.