โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยบนพื้นฐานวัฒนธรรมสี่ภาค

รายงานผลการประเมิน
โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยบนพื้นฐานวัฒนธรรมสี่ภาค

ประเภท 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยพื้นที่อันประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ทว่าต่างอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีชีวิตชีวาและแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์
ความแตกต่าง ในที่นี้หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญในการสร้างและหล่อหลอมตัวตน
เอกลักษณ์ และนำพามนุษย์ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

โดยปัจจุบันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับศิลปวัฒนธรรม นับเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองเนื่องจากการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาค กำลังเกิดการ
ประยุกต์และปรับตัวระหว่างรูปแบบดั้งเดิม กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมสากล เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นแนวคิดและรูปแบบที่หลากหลาย

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานศึกษาที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางศิลป วัฒนธรรม ที่จะผลิต ถ่ายทอดและให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาแก่สาธารณชน (มาตรการ 1.6) 


ด้วยเหตุนี้ภาควิชาจิตรกรรม จึงนำเสนอโครงการที่สอดรับกับการปรับตัวของวัฒนธรรมที่กำลังเกิดขึ้นและ ดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยการเข้าร่วมสังเกตการณ์
และร่วมหาแนวทางการพัฒนาจิตรกรรมร่วมสมัยที่มี พื้นฐานจากวัฒนธรรมสี่ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ โดยการเชิญศิลปินที่ทำงาน
ด้านจิตรกรรมร่วมสมัย ทั้งที่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่ทำงานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้
ศิลปินที่ทำงานในเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ได้ทำความรู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน และร่วมพัฒนาให้จิตรกรรมร่วมสมัยดำเนินไปอย่าง
สนุกสนานและมีชีวิตชีวา 
 โดยโครงการนี้จะดำเนินการในรูปแบบบูรณาการ คือ การเข้าร่วมสังเกตการณ์  (การรวบรวมข้อมูลวิชาการทั้งเก่าและใหม่)  การร่วมวิพากษ์  (การจัดสัมมนาโครงการ) 
ร่วมแสดงออก  (การจัดนิทรรศการศิลปะ) และร่วมสังสรรค์ทางวัฒนธรรม (กับวัฒนธรรมที่กำลังได้รับความนิยมขณะนั้น เช่น ดนตรี การแสดง เป็นต้น)

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งต้องตกหล่นขาดหาย เพราะศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยม ย่อมมีความเกี่ยวเนื่อง
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คน เช่นนี้แล้วปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผล มีอิทธิพล ทั้งเลื่อน เคลื่อนไหว และล้อกันไปกับจิตรกรรม
ร่วมสมัย อย่างมิอาจแยกขาดจากกันได้

ด้วยเหตุนี้ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ ได้ยึดหลักปรัชญาการศึกษาเรียนรู้บนรากฐาน
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสืบสานและพัฒนามรดกทางปัญญาจากบรรพบุรุษ

ดังนั้นภาควิชาฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางสำคัญให้ศิลปินร่วมสมัยไทยได้สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการศึกษา
เรียนรู้ภูมิปัญญาแห่งอดีต เพื่อพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยไทยให้ก้าวหน้า โดยมีจิตวิญญาณและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติเป็นแก่นแท้สำคัญของการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พัฒนาศักยภาพของวงการศิลปะร่วมสมัยไทยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ไทยให้มีความก้าวหน้าสืบไป
 


วัตถุประสงค์

1.    เพื่อหาแนวทางการพัฒนาจิตรกรรมร่วมสมัยที่อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่กำลังเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง
2.    เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศิลปินที่ทำงานด้านจิตรกรรมร่วมสมัย ศิลปินผู้ที่ทำงานด้านวัฒนธรรมและประชาชนที่สนใจ
3.    เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของศิลปินในระดับท้องถิ่น อันจะ ช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตรกรรมร่วมสมัยอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทาง
        ที่หลากหลายอย่างน่าสนใจ
4.    เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและแนวคิดของผู้คนที่กำลังเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง
        บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด คณะจิตรกรรมฯ จึงจัดทำการประเมินโครงการเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม
        และแสดงผลการประเมินเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย ซึ่งผลจากการประเมินสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานและการพิจารณาจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้มี  
        ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ท่านสามารถ Download ข้อมูลเพิ่มเติม >>