งานสร้างสรรค์

วาทะศิลป์ พีระศรี
...ศิลปยืนยาวชีวิตสั้น
- รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ...

  • ...ศิลปยืนยาวชีวิตสั้น - รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ...

ชื่อเจ้าของผลงาน

อ. พัดยศ พุทธเจริญ
Phatyos Buddhacharoen

ประเภท เทคนิค

Electrical signal patterns of heart wave " state of mind under transcendental meditation" (mom and Phatyos), gilded cast resin and multimedia

 

Dimension variable

 

...ศิลปยืนยาวชีวิตสั้น
   - รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ...


Art is Long / Life is Short
- Be - Mindful, 2012

 

การสร้างรูปสัญลักษณ์สากลทางศาสนาขึ้นใหม่ ด้วยระบบความคิดที่ผ่านการทับซ้อนกันของศรัทธาซึ่งต่างห้วงยุค อันเร้นถึง " วัฎสงสาร " ใน " สัญญะแห่งจิต " หรือรูปแทน...เพียงหนึ่งเดียวแห่งการตื่นรู้และเท่าทัน (จิต) ความหวังเพื่อการบำบัด (กาย - จิต) การเจริญรอยตามชีวิตและการเจริญรอยตามพุทธธรรมเพื่อให้รู้เท่าทัจิต หรือ " รู้" ในห้วงขณะชีวิตดังเหมือน " เข้าถึง" - " เข้าใจ" (จิต) ดั่งที่ (อาจารย์ศิลป์) ...อุปมาเปรียบเทียบให้รู้ -เข้าใจ "ศิลปยืนยาว ชีวิตสั้น"

 

To create an iconographic or a single representation of mindfulness that can heal the soul in the course of life by taking the path of Dharma devoted to worshipping Buddhism or perceiving the form of formlessness (icongraphic of mindfulness) through a mental process by being mindful of soul (abstraction), and being conscious of every moment in life so as appreciate and understand" the expression " Art is Long / Life is Short " that we (pupils of Professor Silpa Bhirasri) have all come to know.

ปีที่สร้างสรรค์

2012