หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
Bachelor of Fine Arts Program in Visual Arts

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) Bachelor of Fine Arts (Visual Arts)
ศ.บ. (ทัศนศิลป์) B.F.A. (Visual Arts)


 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และนักวิชาการทางศิลปะ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้วิชาการทางศิลปะ สามารถทำการวิจัย บรรยาย และอธิบายเกี่ยวกับงานศิลปะ
  • เพื่อ ให้มีความรู้พื้นฐานทั่วไปในสาขาศิลปศาสตร์ อันจะทำให้เป็นบัณฑิตผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิดวินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นทางนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม


ระยะเวลาการศึกษา

  • ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปีการศึกษา
  • ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 118 หน่วยกิต
- วิชาแกน 58 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาเอก 18 หน่วยกิต
- วิชาเอก 42 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต


รายวิชา


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             
    จำนวนไม่น้อยกว่า     30     หน่วยกิต

 

1.1 วิชาบังคับ    จำนวน    14     หน่วยกิต
 
 
(1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
 
080 114   ศิลปวิจักษ์ 
(Art Appreciation)
2(2-0-4)
 
(2)  กลุ่มวิชาภาษา
 
 
080 177 ภาษาอังกฤษ 1                   
(English I)
3(2-2-5)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2                   
(English II)
3(2-2-5)
 
(3)  กลุ่มวิชาที่คณะจัดทดแทนกลุ่มวิชาภาษา
 
 
200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ 1          
(English for Art Students I)
3(2-2-5)
200 172 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ 2          
(English for Art Students II)
3(2-2-5)

1.2  วิชาบังคับเลือก      จำนวนไม่น้อยกว่า     8      หน่วยกิต
 
 
(1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
       ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต
 
 
080 107 ดนตรีวิจักษ์                   
(Music Appreciation)
2(2-0-4)
080 116 ศิลปะตะวันตก                  
(Western Art)
2(2-0-4)
080 117 วรรณคดีวิจักษ์                   
(Literary Appreciation)
2(2-0-4)
080 118 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย               
(Contemporary Thai Literature)
2(2-0-4)
080 119 อารยธรรมตะวันออก               
(Eastern Civilization) 
2(2-0-4)
080 125 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น               
(Basic Aesthetics)
3(3-0-6)
 
(2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
       ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต
 
 
080 126 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม               
(Man and His Environment)
3(3-0-6)
080 127 จิตวิทยาเบื้องต้น                  
(Introduction to Psychology)
2(2-0-4)
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ               
(Developmental Psychology)
2(2-0-4)
080 129 สังคมวิทยาเบื้องต้น               
(Introduction to Sociology)
2(2-0-4)
080 130 มานุษยวิทยาเบื้องต้น               
(Introduction to Anthropology)
2(2-0-4)
080 133 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน           
(Economics in Everyday Life)
2(2-0-4)
080 135 กฎหมายกับสังคม               
(Law and Society)
2(2-0-4)
080 140 กีฬาศึกษา                   
 (Sports Education)
2(1-2-3)
080 144 หลักการวิจัย                   
(Principles of Research) 
2(2-0-4)
080 145 การจัดการทั่วไป                   
(Introduction to Management)
3(3-0-6)
 
(3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
      
ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต
 
 
080 153 วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน          
(Science and Everyday Life)
 3(3-0-6)
080 154 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน               
(Basic Computer)
3(2-2-5)
080 155 คณิตศาสตร์สำหรับนักออกแบบ           
(Mathematics for Designers)
3(3-0-6)
080 156 มลพิษสิ่งแวดล้อม               
(Environmental Pollution)
3(3-0-6)

1.3  วิชาเลือก              จำนวนไม่น้อยกว่า      8      หน่วยกิต
 
  (1) กลุ่มวิชาภาษา     
 080 176 ภาษากับการสื่อสาร               
(Language and Communication)
3(3-0-6)
080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1               
(Basic French I)
3(2-2-5)
080 183 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1              
(Basic German I)
3(2-2-5)
080 187 ภาษาจีนเบื้องต้น 1              
(Basic Chinese I)
3(2-2-5)
080 189  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1               
(Basic Japanese I)
3(2-2-5)
080 193   ภาษาอิตาเลียนเบื้องต้น 1               
(Basic Italian I)
3(2-2-5)

 
 


2.  หมวดวิชาเฉพาะ           
    
จำนวน      118      หน่วยกิต

 

2.1  วิชาแกน      จำนวน         58     หน่วยกิต
 
        นักศึกษาต้องศึกษาวิชาแกนจำนวน 58 หน่วยกิต โดยแยกเป็นวิชาแกนทั่วไป 46 หน่วยกิต
        และวิชาแกนเฉพาะสาขา 12   หน่วยกิต
 
 (1) วิชาแกนทั่วไป  ต้องศึกษาวิชาแกนทั่วไป 
       จำนวน 46 หน่วยกิต 
 
200 101 ศิลปะพื้นฐาน 1                  
(Art Fundamentals I)
3(1-6-2)
200 102 ศิลปะพื้นฐาน 2                   
(Art Fundamentals II)
3(1-6-2)
200 103    วาดเส้น 1                   
(Drawing I)
2(1-3-2)
200 104 วาดเส้น 2
(Drawing II)
2(1-3-2)
200 105 วาดเส้น 3                   
(Drawing III)
2(1-3-2)
200 106 องค์ประกอบศิลป์ 1               
(Composition I)
2(1-3-2)
200 107 องค์ประกอบศิลป์ 2               
(Composition II)
2(1-3-2)
200 108  องค์ประกอบศิลป์ 3               
(Composition III)
2(1-3-2)
200 109 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1           
(Creativity in Visual Arts I)
2(1-3-2)
200 110 การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2           
(Creativity in Visual Arts II)
2(1-3-2)
200 111 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานทัศนศิลป์        
(Basic Computer for Visual Arts)
2(1-3-2)
200 112 ประเด็นศึกษาในงานศิลปะ           
(Special Art Topics)
2(2-0-4)
200 201 สัมมนา                       
(Seminar)
2(2-0-4)
214 101 ศิลปกรรมไทยศึกษาพื้นฐาน          
(Basic Thai Art Studies)
2(1-3-2)
215 101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก           
(History of Eastern Art)
2(2-0-4)
215 102 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก           
(History of Western Art)
2(2-0-4)
215 103 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย           
(Modern Art in Thailand)
2(2-0-4)
215 104 การจัดการทางด้านศิลปะ              
(Art Management)
 2(2-0-4)
215 201 สุนทรียศาสตร์ 1                   
(Aesthetics I)
2(2-0-4)
215 202 สุนทรียศาสตร์ 2                   
(Aesthetics II)
2(2-0-4)
 215 203 วิธีวิจัยทางศิลปะ                   
(Art Research Methodology)
2(2-0-4)
215 204  ศิลปะวิจารณ์                   
(Art Criticism)
2(2-0-4)
 

2) วิชาแกนเฉพาะสาขา
    ( ต้องศึกษาวิชาแกนเฉพาะสาขา จำนวน 12 หน่วยกิต

 
211 101 จิตรกรรม                   
(Painting)
3(1-6-2)
212 101 ประติมากรรม                   
(Sculpture)
3(1-6-2)
213 101 ภาพพิมพ์พื้นฐาน                   
(Basic Printmaking)
3(1-6-2)
214 102 ศิลปะไทย                   
(Thai Art)
3(1-6-2)

2.2  วิชาพื้นฐานวิชาเอก

 

รายวิชาที่มีเครื่องหมาย *            เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาเอกประติมากรรม
รายวิชาที่มีเครื่องหมาย **          เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์
รายวิชาที่มีเครื่องหมาย ***        เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย
รายวิชาที่มีเครื่องหมาย ****      เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์


นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก จำนวน 18 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

200 151 แนวความคิดในงานศิลปะ               
(Concepts in Art)
2(2-0-4)
200 152 ศิลปะสัมพันธ์ศึกษา              
(Interdisciplinary Art Studies)
2(2-0-4)
200 251 การศึกษาพิเศษ                   
(Special Studies)
2(1-2-3)
211 151 วัสดุและสื่อในจิตรกรรม              
(Materials and Media in Painting)
2(1-2-3)
211 251 จิตรกรรมทดลองแนวใหม่              
(New Experimental Painting)
2(1-2-3)
212 151 วัสดุและสื่อในประติมากรรม           
(Materials and Media in Sculpture)
2(1-2-3)
212 152 การออกแบบประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม*       
(Sculptural Design and Environment)
2(1-2-3)
212 251 ประติมากรรมจากคน*                
(Human Figure-based Sculpture)
2(1-2-3)
213 151 วัสดุและสื่อในศิลปะภาพพิมพ์**           
(Materials and Media in Printmaking)
2(1-2-3)
213 152 ภาพพิมพ์สามมิติ**               
(Three-Dimensional Printmaking)
2(1-2-3)
213 251 ภาพพิมพ์ทดลองแนวใหม่               
(New Experimental Printmaking)
2(1-2-3)
214 151 ศิลปกรรมไทยศึกษา***               
(Thai Art Studies)
2(1-2-3)
214 152 คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย***     
(Traditions in Thai Art)
 2(2-0-4)
214 153 ศิลปะไทยวิจักษ์                   
(Thai Art Appreciation)
2(2-0-4)
214 154 คุณค่าศิลปกรรมไทย              
(Values in Traditional Thai Art)
 2(2-0-4)
215 151 ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย                
(Contemporary Art in Asia)
2(2-0-4)
215 152 การพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์****           
(Museum and Art Gallery Study)
2(2-0-4)
215 153 ศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่           
(Art and Technology in the Modern Time)
 2(2-0-4)
215 154 ศิลปะยุคคลาสสิค               
(Classic Art)
2(2-0-4)
215 155 ปรัชญาการวิจารณ์****              
(Philosophy of Criticism)
2(2-0-4)
215 156 ศิลปะสมัยใหม่                  
(Modern Art)
 2(2-0-4)
215 251 ศิลปะเปรียบเทียบ****              
(Comparative Arts)
 2(2-0-4)
215 252 การผลิตเอกสารทางศิลปะ****          
(Documentation  in  Art)
2(2-0-4)
216 151 ศิลปะภาพถ่ายและศิลปะวิดีทัศน์            
(Photography and Video Art)
2(1-2-3)
216 152 ศิลปะการจัดวาง                    
(Installation Art)
2(1-2-3)
216 153 ศิลปะกับเงื่อนไขของเวลา             
(Time-based Art)
2(1-2-3)  
216 154  โสตศิลป์                       
(Sound Art)
2(1-2-3)

2.3  วิชาเอก

 

  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอก  จำนวน 42 หน่วยกิต  โดยแยกเป็นกลุ่มวิชาเอกเฉพาะสาขา  และศิลปนิพนธ์
  กลุ่มวิชาเอกเฉพาะสาขา

 
1) กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม เป็นวิชาบังคับ
     จำนวน 24 หน่วยกิต
 
211 121  จิตรกรรม 1                  
(Painting I)
 6(1-15-2)
211 122 จิตรกรรม 2                    
(Painting II)
6(1-15-2)
211 221  จิตรกรรม 3                    
(Painting III) 
6(1-15-2)
211 222 จิตรกรรม 4                    
(Painting IV) 
6(1-15-2)
   
(2) กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม เป็นวิชาบังคับ
      จำนวน 24 หน่วยกิต
 
 
212 121  ประติมากรรม 1                    
(Sculpture I)
6(1-15-2)
212 122 ประติมากรรม 2                    
(Sculpture II)
6(1-15-2)
212 221  ประติมากรรม 3                    
 (Sculpture III) 
6(1-15-2)
212 222 ประติมากรรม 4                    
(Sculpture IV)  
6(1-15-2)
 
(3) กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ เป็นวิชาบังคับ
      จำนวน 24 หน่วยกิต
 
213 121 ภาพพิมพ์ 1                  
(Printmaking I)
 6(1-15-2)
213 122 ภาพพิมพ์ 2                    
(Printmaking II)
6(1-15-2)
213 221 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1                
(Advanced Printmaking I)  
6(1-15-2)
213 222 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2                
(Advanced Printmaking II)
6(1-15-2)
 
 (4) กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย
       เป็นวิชาบังคับจำนวน 24 หน่วยกิต
 
214 121 ศิลปะไทย 1                    
(Thai Art I)
6(1-15-2)
214 122   ศิลปะไทย 2                  
(Thai Art II)
 6(1-15-2)
214 221  ศิลปะไทย 3                    
(Thai Art III) 
6(1-15-2)
214 222  ศิลปะไทย 4                  
(Thai Art IV)  
6(1-15-2)
   
(5) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ เป็นวิชาบังคับ
      จำนวน 32 หน่วยกิต
 
215 121 การวิเคราะห์งานศิลปะ                
(Works of Art  Analysis)
3(3-0-6)
215 122  การสื่อความหมาย                
(Communication)  
2(2-0-4)
215 123 ทฤษฎีการสร้างสรรค์                
(Theory of Creativity)
3(3-0-6)
215 124 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับวิวัฒนาการทางศิลปะ     
(Change in Society and Culture and the Evolution of Art)
2(2-0-4)
215 125  ประวัติและปรัชญาของศิลปะวิจารณ์      
(History and Philosophy of Art Criticism)
 2(2-0-4)
215 221 การสอนศิลปะ                    
 (Art Teaching)
3(2-3-4)
215 222 การเขียนศิลปะวิจารณ์                
(Writing in Art Criticism)
3(3-0-6)
215 223 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย            
(Contemporary Art in Thailand)
3(2-3-4)
215 224  สุนทรียศาสตร์ตะวันออก                
(Aesthetics of the Eastern World)
2(2-0-4)
215 225  จิตวิทยาในงานศิลปะ              
(Psychology of Art)
 2(2-0-4)
215 226  วิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย      
(Criticism of Contemporary Art in Thailand)
 3(2-3 -4)
215 227 การวิจัยศิลปะ                  
(Research of Art)
 4(2-6-4)
 

(6) กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม เป็นวิชาบังคับ
      จำนวน 24 หน่วยกิต

216 121 สื่อผสม 1
(Mixed Media I)
6(1-15-2)
216 122 สื่อผสม 2                   
(Mixed Media II)
 6(1-15-2)
216 221 สื่อผสม 3                     
(Mixed Media III)
6(1-15-2)
216 222  สื่อผสม 4                     
(Mixed Media IV)
6(1-15-2)

    
 

 
กลุ่มศิลปนิพนธ์  

 

 กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม  กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม  กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์  กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย  และกลุ่มวิชาเอกสื่อผสม
 
200 241  ศิลปนิพนธ์ 1                  
(Art Thesis I)
8(1-14-9)
200 242  ศิลปนิพนธ์ 2                  
(Art Thesis II)
 18(2-32-20)
                                    นักศึกษาที่ลงทะเบียนศิลปนิพนธ์ กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์
215 241 ศิลปนิพนธ์ทฤษฎีศิลป์               
(Theory Art Thesis)
10(1-18-11)

 


3. หมวดวิชาเลือก       
    ไม่น้อยกว่า     8     หน่วยกิต        
   
211 181 จิตรกรรมภาพเหมือนและภาพเปลือย       
(Portrait and Nude Painting)
2(1-2-3)
211 182  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์               
(Landscape Painting)
2(1-2-3)
212 181 ประติมากรรมรูปเหมือน               
(Portrait Sculpture)
2(1-2-3)
212 182 การเชื่อมโลหะในงานประติมากรรม       
(Welding in Sculpture)
2(1-2-3)
212 183 การหล่อในงานประติมากรรม            
(Casting in Sculpture)
2(1-2-3)  
212 184 การแกะสลักในงานประติมากรรม           
(Carvings in Sculpture)
2(1-2-3)
 212 185 การย่อและขยายงานประติมากรรม           
(Model Reducing and Enlarging)
2(1-2-3)
213 181 การออกแบบภาพพิมพ์              
(Graphic Arts for Design)
2(1-2-3)
214 181 ลายไทย                    
(Traditional Thai Ornament)
2(1-2-3)
214 182 งานช่างสิบหมู่                   
(Thai Traditional Art and Craft)
2(1-2-3)
214 183  พุทธศิลป์ไทย                   
(Thai Buddhist Art)
2(2-0-4)
214 184 คุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย       
(Thai Traditional Art Conservation)
2(2-0-4)
214 185  ศิลปะพื้นบ้าน                    
(Thai Folk Art)
2(2-0-4)
215 181 กายวิภาคมนุษย์                   
(Human Anatomy)
2(1-2-3)
215 182 กายวิภาคสัตว์                  
(Animal Anatomy)
 2(1-2-3)
215 183  สีในงานศิลปะ                   
(Colour in Art)
2(2-0-4)
215 184 การวิจารณ์ละครและภาพยนตร์           
(Drama and Film Criticism)
2(2-0-4)
215 185 ปัญหาทางศิลปะศึกษา               
(Problem in Art Education)
2(2-0-4)
215 186 ศิลปะยุโรปสมัยกลาง               
(Medieval Art of Europe)
2(2-0-4)
215 187 ศิลปะยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18      
(European Art of the 15th to 18th Century)
2(2-0-4)
215 188  ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20   
(Western Art of the 19th Century and 20th Century)
2(2-0-4)
215 189 อาร์ตนูโวและอาร์ตเดคโค               
(Art Nouveau and Art Déco)
2(2-0-4)
215 190 ศิลปะสมัยใหม่ในอเมริกา              
(Modern Art in America)
 2(2-0-4)
215 191 ศิลปะเอเชียใต้                  
(Art of South Asia)
2(2-0-4)
215 192 ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           
(Art of South East Asia)
2(2-0-4)
215 193 ศิลปะตะวันออกไกล               
(Art of Far East)
2(2-0-4)
216 181 คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์           
(Computer for Visual Arts)
2(1-2-3)
216 182 วัสดุในงานทัศนศิลป์               
(Materials for Visual Arts) 
2(2-0-4)
216 183 งานทัศนศิลป์ในสิ่งแวดล้อม          
(Visual Arts in Environment)
2(1-2-3)
216 184 ประวัติศาสตร์สื่อสมัยใหม่                
(History of New Media)
2(2-0-4)
216 185  สื่อสมัยใหม่กับประเด็นร่วมสมัย           
(New Media and Contemporary Topics)
2(2-0-4)