หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2549 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
Master of Fine Arts Program in Art Theory

ชื่อปริญญา

ศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) Master of Fine Arts (Art Theory)
ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) M.F.A. (Art Theory)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาทฤษฎีศิลป์
  • เพื่อผลิตนักวิชาการด้านศิลปะ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ นักวิจารณ์ด้านศิลปะ และ นักบริหารจัดการด้านศิลปะ
  • เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในวิชาการด้านศิลปะอย่างลึกซึ้ง สามารถวิจัย วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลิตตำรา และทำการบริหารจัดการด้านศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะในประเทศไทยและนานาชาติ
  • dffsdfsdfsd


ระยะเวลาการศึกษา

  • ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา
  • ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
     

แผนการศึกษา           
แผน ก แบบ ก 2

 

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
วิชาเลือก 10 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต


รายวิชา


1. รายวิชาพื้นฐาน
 
215 401 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 1
(History of Oriental Art I)
2(2-0-4)
215 402 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2                           
(History of Oriental Art II)
2(2-0-4)
215 403 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1                             
(History of Western Art I)
2(2-0-4)
215 404 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2                             
 (History of Western Art II)
2(2-0-4)
215 405 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย     
(History of Modern and Contemporary Art in Thailand)
2(2-0-4)
215 406 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น                                       
(Introduction to Aesthetics)
2(2-0-4)
215 407 การวิเคราะห์งานศิลปะและปรัชญาการวิจารณ์เบื้องต้น        
(Introduction to Art Analysis and Philosophy of Criticism)
2(2-0-4)
215 408 ทัศนศิลป์ 1                                                        
(Visual Arts I)
3(1-4-4)
215 409 ทัศนศิลป์ 2                                                        
(Visual Arts II)
3(1-4-4)

2.  รายวิชาบังคับ                  จำนวน 27 หน่วยกิต
 
215 421 วิธีวิจัยศิลปะ                                                      
(Research Methodology of Art)
2(2-0-4)
215 422 การวิจารณ์ศิลปะ                                                
(Art Criticism)
2(2-0-4)
215 423 ภาษาอังกฤษสำหรับทฤษฎีศิลป์                           
(English for Art Theory)
2(2-0-4)
215 424 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 1                                    
(Western Aesthetics I)
2(2-0-4)
215 425 สุนทรียศาสตร์ตะวันตก 2                                    
(Western Aesthetics II)
2(2-0-4)
215 426 สุนทรียศาสตร์ตะวันออก                                     
(Eastern Aesthetics)
2(2-0-4)
215 427 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย                               
(Contemporary Art and Culture)
2(2-0-4)
215 428 ศิลปะเอเชียภายใต้ลัทธิการล่าอาณานิคมของตะวันตก         
(Asian Art under Western Colonization)
2(2-0-4)
215 429 ศิลปะแนวชาตินิยมในทวีปเอเชีย                          
(Nationalist Art in Asia)
2(2-0-4)
215 430 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ                            
(Theories in Art Creativity)
2(2-0-4)
215 431 การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ                          
(Comparative Study in Art)
2(2-0-4)
215 432 พัฒนาการศิลปะจากสื่อใหม่                                 
(Development  of New Media Art)
2(2-0-4)
215 433 การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์                         
(Museum and Art Gallery Management)
3(1-4-4)

3.  รายวิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 

3.1  กลุ่มศิลปะยุคเก่า
 
215 451 สัมมนาพัฒนาการของพุทธศิลป์ในเอเชีย               
(Seminar in Development of Buddhist Art in Asia)
2(1-2-3)
215 452 สัมมนาพัฒนาการศิลปกรรมของศาสนาฮินดูในเอเชีย
(Seminar in Development of Hindu Art in Asia)
2(1-2-3)
215 453 สัมมนาศิลปะอิสลามในเอเชีย                              
(Seminar in Islamic Art in Asia)
2(1-2-3)
215 454 สัมมนาพัฒนาการของพุทธศิลป์ในประเทศแถบตะวันออกไกล                      
(Seminar in Development of Buddhist Art in East Asia)
2(1-2-3)
215 455 สัมมนาศิลปกรรมในลัทธิสำคัญของทวีปเอเชีย        
(Seminar in the art of important Asian Sects)
2(1-2-3)
215 456 สัมมนาศิลปะสมัยเรอเนสซองซ์                            
(Seminar in Renaissance Art)
2(1-2-3)
215 457 สัมมนาศิลปะบาโรคและรอคโคโค                         
(Seminar in Baroque and Rococo Art)
2(1-2-3)
215 458 สัมมนาศิลปะนีโอ –คลาสสิกและโรแมนติค            
(Seminar in Neo – Classicism and Romanticism Art)
2(1-2-3)

3.2  กลุ่มศิลปะยุคใหม่
 
215 459 สัมมนาศิลปะเรียลิสม์และอิมเพรสชันนิสม์             
(Seminar in Realism andImpressionism Art)
2(1-2-3)
215 460 สัมมนาศิลปะตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึง ปี ค.ศ. 1945           
(Seminar in Western Art from the End of 19th Century to 1945)
2(1-2-3)
215 461 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในยุโรปและอเมริกา            
(Seminar in European and American Contemporary Art)
2(1-2-3)
215 462 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในเอเซียแปซิฟิค                 
(Seminar in Asian Pacific Contemporary Art)
2(1-2-3)
215 463 สัมมนาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย                   
(Seminar in Thai Modern Art)
2(1-2-3)
215 464 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย                    
(Seminar in Thai Contemporary Art)
2(1-2-3)
215 465 ลัทธิสมัยใหม่ในศิลปะและวัฒนธรรม                    
(Modernism in Art and Culture)
2(2-0-4)

3.3  กลุ่มวิชาการและการจัดการด้านศิลปะ
 
215 466 ศิลปะประยุกต์ไทย                                             
(Thai Applied Art)
2(2-0-4)
215 467 การศึกษารายบุคคลทางทฤษฎีศิลป์                     
(Individual Study in Art Theory)
2(2-0-4)
215 468 การอนุรักษ์และซ่อมสงวนศิลปกรรม                     
(Conservation and Restoration of Works of Art)
2(2-0-4)
215 469 การผลิตหนังสือวิชาการทางศิลปะ                       
(Making Art Textbooks)
2(2-0-4)
215 470 การศึกษาเปรียบเทียบและการวิจารณ์ศิลปะการแสดงและละคอน      
(Comparative Studies and Criticism in Performing Art and Drama)
2(2-0-4)
215 471 การศึกษาเปรียบเทียบและการวิจารณ์ดนตรี                       
(Comparative Studies and Criticism in Music)
2(2-0-4)
215 472 การศึกษาเปรียบเทียบและการวิจารณ์ภาพยนตร์    
(Comparative Studies and Criticism in Film)
2(2-0-4)
215 473 สื่อใหม่กับหอศิลป์ 1                                            
(New Media and Art Gallery I)
2(1-2-3)
215 474 สื่อใหม่กับหอศิลป์ 2                                            
(New Media and Art Gallery II)
2(1-2-3)
215 475 ภัณฑารักษ์ศึกษา                                               
(Curatorship Studies)
2(2-0-4)
215 476 สำรวจงานเขียนศิลปะ                                         
(Literary Survey in Art)
2(2-0-4)
215 477 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                                 
(Creative Art in Photography)
2(1-2-3)

4.  วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
 
215 449 วิทยานิพนธ์ทฤษฎีศิลป์              
(Art Theory Thesis)