หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
Master of Fine Arts Program in Visual Arts

ชื่อปริญญา

ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) Master of Fine Arts (Visual Arts)
ศ.ม. (ทัศนศิลป์) M.F.A. (Visual Arts)


ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พัฒนาบุคคลให้เป็นศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางทัศนศิลป์
 

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ระดับสูง
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ สามารถวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทั้งในด้านการสร้างสรรค์และวิชาการทางด้านทัศนศิลป์

 

ระยะเวลาการศึกษา

 • ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา
 • ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1        ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2        ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1

ศิลปนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


แผน ก แบบ ก 2

กำหนดให้ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 14 หน่วยกิต
วิชาเลือก 4 หน่วยกิต
ศิลปนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิตรายวิชา
แผน ก แบบ ก 1                                     

200 450      ศิลปนิพนธ์             มีค่าเทียบเท่า     36     หน่วยกิต
       (Art Thesis)  


แผน ก แบบ ก 2


1.  รายวิชาบังคับ       จำนวน  6   หน่วยกิต   
 
200 401       การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 
     (Experiment in Visual Arts I)
           2(1-3-2)
200 402      การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2    
     (Experiment in Visual Arts II)  
           2(1-3-2)
200 403      ปัญหาทางทัศนศิลป์              
     (Problems in Visual Arts) 
           2(2-0-4)

 


2.  รายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม                    จำนวน  14  หน่วยกิต
 
(1)  กลุ่มวิชาจิตรกรรม             3(1-6-2)
211 420 จิตรกรรมขั้นสูง 1               
(Advanced Painting I)
 
211 421 จิตรกรรมขั้นสูง 2             
(Advanced Painting II)
          3(1-6-2)
211 422 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม          
(Creative Painting Project)
          6(1-15-2)
211 423 สัมมนาจิตรกรรม             
(Seminar in Painting)
          2(2-0-4)
(2)  กลุ่มวิชาประติมากรรม    
212 420 ประติมากรรมขั้นสูง     1          
(Advanced Sculpture I)
 3(1-6-2)
212 421 ประติมากรรมขั้นสูง     2           
(Advanced Sculpture II)
3(1-6-2)
212 422 โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรม       
(Creative Sculpture Project)
6(1-15-2)
212 423 สัมมนาประติมากรรม              
(Seminar in Sculpture)
2(2-0-4)

(3)  กลุ่มวิชาภาพพิมพ์

 
213 420 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 1               
(Advanced Graphic Arts I)

3(1-6-2)

213 421 ภาพพิมพ์ขั้นสูง 2               
(Advanced Graphic Arts II)
3(1-6-2)
213 422 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์          
(Creative Graphic Arts Project)
6(1-15-2)
213 423 สัมมนาภาพพิมพ์              
(Seminar in Graphic Arts)
2(2-0-4)

(4)  กลุ่มวิชาศิลปะไทย

 
214 420 ศิลปะไทยขั้นสูง 1
(Advanced Thai Art I)
 3(1-6-2)
214 421 ศิลปะไทยขั้นสูง 2              
(Advanced Thai Art II)
3(1-6-2)
214 422 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย          
(CreativeThai Art Project)
 6(1-15-2)
214 423 สัมมนาศิลปะไทย              
(Seminar in Thai Art)
2(2-0-4)

5)  กลุ่มวิชาสื่อผสม

 
216 420 สื่อผสมขั้นสูง 1               
(Advanced Mixed-media Art I)
3(1-6-2)
216 421 สื่อผสมขั้นสูง 2              
(Advanced Mixed-media Art II)
3(1-6-2)
216 422 โครงการสร้างสรรค์สื่อผสม           
(Creative Mixed-media Art Project)
6(1-15-2)
216 423 สัมมนาสื่อผสม               
(Seminar in Mixed-media Art)
2(2-0-4)

                    


3.  รายวิชาเลือก    จำนวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต
 
200 460 ศิลปะวิจารณ์ขั้นสูง               
(Advanced Art Criticism)
2(2-0-4)
200 461 ประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัย          
(History of Contemporary Art)
2(2-0-4)
214 460 พุทธศิลป์ในประเทศไทย           
(Buddhist Art in Thailand)
2(2-0-4)
214 461 ไตรภูมิกับศิลปกรรมไทย           
(Tri Bhumi in Thai Art)
2(2-0-4)
214 462 ศิลปะไทยร่วมสมัย               
(Thai Contemporary Art)
2(2-0-4)
216 460 ทฤษฎีแนวคิดหลังสมัยใหม่           
(Theory of Postmodernism)
2(2-0-4)
216 461 กระแสโพสต์โมเดิร์นและโลกาภิวัตน์       
(Postmodernism and Globalization)
2(2-0-4)
216 462 สื่อใหม่                    
(New Media)
2(2-0-4)
216 463 ประเด็นร่วมสมัยทางทัศนศิลป์           
(Contemporary Issues in Visual Arts)
2(2-0-4)

 


4.  ศิลปนิพนธ์              มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต

 

200 451   ศิลปนิพนธ์              
(Art Thesis)
มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิ

 

5.  รายวิชาภาษาต่างประเทศ 
รายวิชานี้ไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นักศึกษาที่ได้ผลการศึกษาเป็น S มีสิทธิได้รับการยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ    

200 456 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต
 (English for Graduate Students in Fine Arts)
2(2-0-4)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2552)
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Master of Fine Arts Program in Visual Arts         ชื่อหลักสูตร
             ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
             Master of Fine Arts Program in Visual Arts  Education


         ชื่อปริญญา
            ศิลปมหาบัณฑิต  (ทัศนศิลปศึกษา)
            Master  of  Fine Arts (Visual Arts  Education)
            ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)
            M.F.A. (Visual Arts  Education)


 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ปรัชญา
    พัฒนาบุคคลให้เป็นครูสอนศิลปะ ที่มีความสามารถทั้งในด้านปฏิบัติและด้านวิจักษ์ทางทัศนศิลป์ในระดับสูง  ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม ศรัทธาในวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  การเข้าใจเข้าถึงทัศนศิลปศึกษา  เป็นแหล่งรวบรวม  และผลิตผลงานสร้างสรรค์ เอกสารตำราทางทัศนศิลปศึกษา


วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา ที่มีความสามารถวิจักษ์ทางทัศนศิลป์ระดับสูง มีประสิทธิภาพทางการสอนศิลปะ ทั้งในด้านปฏิบัติ ด้านวิชาการ และเทคนิคการสอน
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพครูสอนศิลปะที่มีประสิทธิภาพ มีจรรยา และศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรมในฐานะผู้ที่จะเป็นครูที่ดีของสังคมไทย
 • เพื่อผลิตผู้มีความสามารถในการจัดการบริหารการศึกษา การวิจัย วิจารณ์ และการเผยแพร่ศิลปะ มีทัศนคติที่ดี มีศิลปะนิสัย ซึ่งจะเป็นแนวทางนำคุณประโยชน์มาสู่การศึกษาและการพัฒนางานด้านศิลปะ
 • เพื่อผลิตผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชาศิลปะอื่นๆ และศาสตร์ในสาขาวิชาทั่วไปได้    


ระยะเวลาการศึกษา

 • ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  2  ปีการศึกษา
 • ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างมากไม่เกิน  5  ปีการศึกษา


หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
แผน ก แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า  36     หน่วยกิต
แผน ข   ไม่น้อยกว่า        36     หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2    
กำหนดให้ศึกษารายวิชา        ไม่น้อยกว่า 36    หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ   16    หน่วยกิต
รายวิชาเลือก   8    หน่วยกิต
ศิลปนิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12    หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36     หน่วยกิต

 

แผน ข    
กำหนดให้ศึกษารายวิชา   ไม่น้อยกว่า 36    หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ   16    หน่วยกิต
รายวิชาเลือก   14    หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6    หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36     หน่วยกิต

การสอบประมวลความรอบรู้  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข  จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ทุกคน  นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้  ภายหลังจากที่เรียนและสอบผ่านรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต ครบทุกรายวิชา

 

รายวิชา


1.  รายวิชาบังคับ             จำนวน  16  หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชา  ดังต่อไปนี้
 
200 501 การทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้านเทคนิค       
(Technical Experiment in Visual Arts)
2(1-3-2)
200 502 การทดลองสร้างสรรค์รูปแบบทัศนศิลป์           
(Experiments in Visual Arts Genres)
2(1-3-2)
200 503 ศิลปะวิจารณ์                  
(Art Criticism)
2(2-0-4)
200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ                   
(Practical Seminar)
2(1-3-2)
477 501 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูศิลปะ           
(Management of Learning for Art Teachers)
2(2-0-4)
477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา               
(Research Methodology in Art Education)
3(3-0-6)
477 503 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ      
(Measurement and Evaluation in Art Education)
3(3-0-6

 

2.  รายวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2

รายวิชาเลือก    จำนวนไม่น้อยกว่า    8    หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  และกลุ่มวิชาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

แผน ข        
รายวิชาเลือก    จำนวนไม่น้อยกว่า    14    หน่วยกิต  
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาศิลปะ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และกลุ่มวิชาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต


รายวิชาเลือกประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้


(1)  กลุ่มวิชาศิลปะ

 
200 550 ทัศนศิลป์วิจักษ์                  
(Visual Arts Appreciation)
2(2-0-4)
200 551 ปัญหาทางทัศนศิลป์                   
(Problems in Visual Arts)
2(2-0-4)
200 552 สัมมนาทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล               
(Individual Visual Art Seminar)
2(2-0-4)
200 553 สัมมนาศิลปะร่วมสมัย               
(Seminar in Contemporary Art)
2(2-0-4)
200 554 ทัศนศิลป์ 2 มิติ
(Two-dimensional Visual Arts)
2(1-2-3)
200 555 ทัศนศิลป์ 3 มิติ                    
(Three-dimensional Visual Arts)
2(1-2-3)
200 556 ศิลปะไทย
(Thai Art)
2(1-2-3)

(2)  กลุ่มวิชาการศึกษา
 

1. วิชาพื้นฐานสำหรับการเป็นครู
 
463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน               
(Psychology of Learning and Instruction)
2(2-0-4)
465 422 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู           
(Thai Communication for Teacher)
2(1-2-3)

2. วิชาพื้นฐานการจัดการศึกษา
 
477 504 ทักษะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา       
(Skills in Organizing Extracurricular Activities in Art Education)
2(1-2-3)
477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา       
(Theory and Curriculum Development in Art Education)
2(2-0-4)
477 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการถ่ายทอดศิลปะ       
(Innovation and Technology for Art Transferring)
3(2-2-5)

3. วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
468 431 การออกแบบกราฟิกสำหรับระบบสื่อการสอน       
(Graphic Design for Instructional Media System)
3(3-0-6)
468 441 การผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา   
(Television and Video Program Production for Education)
2(1-2-3)
468 443 การผลิตสไลด์เพื่อการศึกษา               
(Production of Slides for Education)
3(3-0-6)
468 444 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                    
(Production of Printed Materials)
2(1-2-3)
468 445 สื่อสารมวลชนสำหรับการศึกษานอกระบบ      
(Mass Communication for Non-Formal Education)
 2(2-0-4)
468 451 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับสื่อการเรียนการสอน       
(Computer Graphics for Instructional Media)
2(1-2-3)

นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากทุกรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน  เพื่อทดแทนวิชาเลือกกลุ่มวิชาศิลปะและกลุ่มวิชาการศึกษาได้ไม่เกินกลุ่มวิชาละ 2 หน่วยกิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 

3.  ศิลปนิพนธ์                มีค่าเทียบเท่า    12    หน่วยกิต

 

200 540 ศิลปนิพนธ์          
(Art Thesis)
มีค่าเทียบเท่า    12    หน่วยกิต

 


4.  การค้นคว้าอิสระ             มีค่าเทียบเท่า    6    หน่วยกิต
 

200 541 การค้นคว้าอิสระ      
(Independent Study)
มีค่าเทียบเท่า    6    หน่วยกิต

      
    
5.  รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาต่างประเทศ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา 466 425  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู  ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต  และต้องได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์  S  จึงมีสิทธิได้รับการยกเวนไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก

466 425 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
(Communicative English for Teachers)
2(2-0-4)