ผลงานสร้างสรรค์

การบริการวิชาการ

  • โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยบนพื้นฐานวัฒนธรรมสี่ภาค

    ประเทศไทยพื้นที่อันประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ทว่าต่างอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีชีวิตชีวาและแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ ความแตกต่าง ในที่นี้หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญในการสร้างและหล่อหลอมตัวตน เอกลักษณ์ และนำพามนุษย์ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

  • การศึกษาบทบาทของศิลปะสื่อผสมและศิลปะสื่อใหม่ในบริบทของสังคมร่วมสมัยของไทย

    ศิลปะสื่อผสม (Mixed-Media Art) และศิลปะสื่อใหม่ (New Media Art) ของวงการทัศนศิลป์ในบ้านเรามีพัฒนาการที่สอดรับไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม มีบทบาทและทำหน้าที่ที่คล้ายคลึงกับศิลปะสื่อธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น จิตรกรรมและประติมากรรม เป็นต้น