งานวิจัย

ปี 2011

ผลงานวิจัย 1

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

Under Construction

ผลงานวิจัย 2

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

Under Construction

ผลงานวิจัย 2

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ผลงานวิจัย 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร" วันที่ 19-21 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา