th

ผู้บริหาร


Responsive image
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

Responsive image
รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ สุนทรชื่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Responsive image
อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Responsive image
ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

Responsive image
รองศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต
ผู้ช่วยคณบดี